Abogados Ramon Piñol Cos - Àrees de treball

Àrees de treball

Gràcies a l’excel·lent treball que hem realitzat i al qualificat grup d’advocats que formem, fins avui hem obtingut la confiança de centenars de clients satisfets.

Estem especialitzats en temes de:
• Família.
 • Separacions.
 • Divorcis.
 • Parelles de fet.
 • Nul•litats canòniques.
 • Guarda i custòdia compartida o individual.
 • Règim de visites.
 • Pensions compensatòries.
 • Mediació familiar.
 • Redacció de convenis.
 • Procediments de mutu acord o contenciosos.
 • Incapacitat i tutela.
 • Impagament de pensions d’aliments.
 • Adopcions.
 • Igualtat de gènere.
 • Mesures de protecció de menors.

• Estrangeria.
 • Expulsions.
 • Autoritzacions de residencia i treball.
 • Arrelament (social, laboral i familiar).
 • Reagrupacions.
 • Nacionalitat.
 • Denegació de visats.
 • Cartes d’invitació.
 • Règim comunitari i familiars de comunitaris.
 • Antecedents penals i policials.
 • Delictes contra els drets dels ciutadans estrangers.
Recursos davant:
 • Subdelegacions de Govern.
 • Consolats.
 • Direcció General de Registres i el Notariat.
 • Tribunals.

Abogados Ramòn Piñol Cos
• Laboral.
 • Acomiadaments.
  • Objectius.
  • Disciplinaris.
  • Improcedents, nuls.
 • Modificacions substancials condicions de treball.
 • Mobilitat geogràfica.
 • Extinció relació laboral por manca de pagament de salaris.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Mobbing.
 • Empleats de la llar.
 • Realització de serveis sense contracte de treball.
 • Indemnitzacions.
 • Denuncies Inspecció de treball.
 • Conciliació administrativa i judicial.
 • Defensa i representació davant dels tribunals.
 • Incapacitats.

• Penal.
 • Judicis ràpids.
 • Judicis de faltes.
 • Alcoholèmies.
 • Violència domèstica.
 • Assistència al detingut a comissaries.
 • Estafes, apropiacions, insolvències.
 • Injuries, calumnies i dret a l’honor.
 • Jurisdicció de menors.
 • Delictes contra el patrimoni.
 • Reclamacions de responsabilitat civil.
 • Impagament de pensions d’aliments.

 Civil.
 • Arrendaments i desnonaments.
 • Compravendes.
 • Testaments i herències.
 • Execucions hipotecàries i dacions en pagament.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Monitoris.
 • Contractes.
 • Conciliacions i reclamacions extrajudicials.
 • Defensa i representació davant dels tribunals.

• Mercantil.
 • Constitució de societats.
 • Ampliacions i reduccions de capital.
 • Equip multidisciplinari i col•laboradors externs.