Abogados Ramon Piñol Cos - Àrees de treball

Àrees de treball

Gràcies a l’excel·lent treball que hem realitzat i al qualificat grup d’advocats que formem, fins avui hem obtingut la confiança de centenars de clients satisfets.

Estem especialitzats en temes de:

• Família.

• Separacions.
• Divorcis.
• Parelles de fet.
• Nul•litats canòniques.
• Guarda i custòdia compartida o individual.
• Règim de visites.
• Pensions compensatòries.
• Mediació familiar.
• Redacció de convenis.
• Procediments de mutu acord o contenciosos.
• Incapacitat i tutela.
• Impagament de pensions d’aliments.
• Adopcions.
• Igualtat de gènere.
• Mesures de protecció de menors.

• Estrangeria.

• Expulsions.
• Autoritzacions de residencia i treball.
• Arrelament (social, laboral i familiar).
• Reagrupacions.
• Nacionalitat.
• Denegació de visats.
• Cartes d’invitació.
• Règim comunitari i familiars de comunitaris.
• Antecedents penals i policials.
• Delictes contra els drets dels ciutadans • estrangers.
• Recursos davant:
• Subdelegacions de Govern.
• Consolats.
• Direcció General de Registres i el Notariat.
• Tribunals.

• Laboral.

• Acomiadaments.
○ Objectius.
○ Disciplinaris.
○ Improcedents, nuls.
• Modificacions substancials condicions de treball.
• Mobilitat geogràfica.
• Extinció relació laboral por manca de pagament de salaris.
• Reclamacions de quantitat.
• Mobbing.
• Empleats de la llar.
• Realització de serveis sense contracte de treball.
• Indemnitzacions.
• Denuncies Inspecció de treball.
• Conciliació administrativa i judicial.
• Defensa i representació davant dels tribunals.
• Incapacitats.

• Penal.

• Judicis ràpids.
• Judicis de faltes.
• Alcoholèmies.
• Violència domèstica.
• Assistència al detingut a comissaries.
• Estafes, apropiacions, insolvències.
• Injuries, calumnies i dret a l’honor.
• Jurisdicció de menors.
• Delictes contra el patrimoni.
• Reclamacions de responsabilitat civil.
• Impagament de pensions d’aliments.

• Civil.

• Arrendaments i desnonaments.
• Compravendes.
Testaments i herències.
• Execucions hipotecàries i dacions en • pagament.
• Reclamacions de quantitat.
• Monitoris.
• Contractes.
• Conciliacions i reclamacions extrajudicials.
• Defensa i representació davant dels tribunals.

• Mercantil.

• Constitució de societats.
• Ampliacions i reduccions de capital.
• Equip multidisciplinari i col•laboradors externs.

 Abogados Ramon Piñol Cos